Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Blijfwijs.nl zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Blijfwijs.nl. Blijfwijs.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, bericht Blijfwijs.nl u hiervan.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

3.3 Blijfwijs.nl levert op basis van Ideal of ‘op rekening’ . Blijfwijs.nl levert producten op rekening alleen aan scholen of instellingen. Het te betalen bedrag dient dan binnen 14 dagen bijgeschreven te zijn op rekeningnummer  NL27RABO0330125974 t.n.v. Blijfwijs.nl of direct via Ideal. Blijfwijs.nl brengt na 21 dagen en 2 betaalherinneringen een bedrag van €25 aan administratiekosten in rekening.  Indien de door u bestelde goederen niet binnen 7 werkdagen leverbaar zijn dan verplicht Blijfwijs.nl zich contact met u op te nemen via het door u opgegeven e-mailadres. Bij het niet kunnen leveren stort Blijfwijs.nl het bedrag binnen 14 dagen terug op uw rekening.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Blijfwijs.nl.

3.5 Indien u uw pakket wilt laten verzenden naar andere landen dan België of Nederland, neem dan contact met ons op voor de daadwerkelijke verzendkosten.

3.6 Alle producten die door Blijfwijs.nl worden aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. In geen geval kan Blijfwijs.nl aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen van prijsaanpassingen, het niet leverbaar zijn van producten, drukfouten in prijzen, voorwaarden of beschrijvingen.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Blijfwijs.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Indien de producten op voorraad zijn leveren wij direct. Anders streven wij de producten binnen 5 tot 7 werkdagen te leveren.

4.3 Blijfwijs.nl kan om verschillende redenen (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vakantie) soms tijdelijk niet meteen de bestelling in behandeling nemen. Als dit het geval is zal u dit via de website duidelijk aangegeven krijgen. U kunt de bestelling dan wel plaatsen. Na de onderbreking worden de bestellingen op volgorde van binnenkomst verwerkt.

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

5.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Blijfwijs.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

5.2 Blijfwijs.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Blijfwijs.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Blijfwijs.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan Blijfwijs.nl te retourneren. Retourkosten zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product niet gebruikt en onbeschadigd is. Uitgesloten van retournering zijn producten die gekopieerd kunnen worden, zoals cd’s en kopieer- of oefenboeken.

6.4 Voor door Blijfwijs.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.

6.5 Blijfwijs.nl is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Blijfwijs.nl. Blijfwijs.nl is niet aansprakelijk voor gevolg,- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst,- of omzetderving.

6.6 Indien Blijfwijs.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

6.7 Onverminderd is dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Blijfwijs.nl of de fabrikant zijn verricht.
  • Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
  • Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

6.8 In alle gevallen geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen, tenzij anders overeengekomen. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Blijfwijs.nl niet geaccepteerd.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Blijfwijs.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Blijfwijs.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Blijfwijs.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen

8.1 Wanneer door Blijfwijs.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Blijfwijs.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

8.2 Blijfwijs.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.